Ara je opredeljena kot znesek denarja ali drugih nadomestnih stvari, ki jih ob sklenitvi pogodbe kupec izroči prodajalcu v znak, da je pogodba SKLENJENA.

Ko so vsa določila (zahteve) iz pogodbe IZPOLNJENA, predvsem dokončno plačilo kupnine, se ara vrne ali pa všteje v kupnino.

Ara služi kot dokaz, da je bila pogodba sklenjena, s čemer postane pogodbeno razmerje trdnejše; drugače povedano, kupec jo plača (izroči) prodajalcu z namenom, da postane pravno razmerje med njima varnejše za obe stranki.

Kakšno (pravno) stanje nastopi v primeru, če je pogodba sklenjena, ara izročena in nato ena od strank noče izpolniti pogodbe? Kaj se zgodi takrat s prejeto (plačano) aro? Kot že rečeno zgoraj ni dovolj, da je pogodba sklenjena, potrebno jo je tudi IZPOLNITI. B

istvene značilnosti are pa lahko opazimo tedaj, ko ena pogodbena stranka pogodbe NE izpolni, kot na primer takrat, ko je kupec izročil denar oziroma dal aro, prodajalec pa mu nato nepremičnine noče prodati.

V zvezi s povedanim si oglejmo naslednje situacije in njihove (pravne) posledice:

1. Če pogodbe ne izpolni kupec ima prodajalec na razpolago dve možnosti:

prodajalec sme zahtevati izpolnitev pogodbe ( in povrnitev morebitne škode) ali
prodajalec se zadovolji s tem, da prejeto aro obdrži.

2. Če od pogodbe odstopi prodajalec, ima kupec na voljo naslednje možnosti:

kupec sme zahtevati Izpolnitev pogodbe ( in povrnitev morebitne škode zaradi zamude) ali
vrnitev dvojne are ali
vrnitev are in povrnitev nastale škode.

Ara običajno znaša 10 odstotkov od dogovorjene kupnine. Če ob plačilu are kupec in prodajalec ne skleneta pisne pogodbe, mora prodajalec kupcu podpisati potrdilo o prejemu are.