Najpomembnejša sestavina kupoprodajne pogodbe za nepremičnine je zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim prodajalec dovoli kupcu vknjižbo lastninske pravice pri predmetni nepremičnini v zemljiško knjigo.

Namreč s samo sklenitvijo kupoprodajne pogodbe lastninska pravica še ne preide na kupca. Lastninska pravica preide na kupca šele , ko jo kupec vpiše v zemljiško knjigo.