IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE NEPREMIČNIN:

Za parcelo: šifra katastrske občine in številka parcele.

Za stavbo: šifra katastrske občine in številka stavbe.

Za del stavbe: šifra katastrske občine, številka stavbe in številka dela stavbe.

Osnovni namen identi­kacijskih oznak nepremičnin je, da se z njimi na enoten in enoličen način označujejo parcele, stavbe in deli stavb v Sloveniji.

Identi­kacijske oznake nepremičnin (parcel, stavb in delov stavb) so določene z Zakonom o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006 in 65/2007 – Odločba US).

Izvorni evidenci za opis nepremičnin sta zemljiški kataster in kataster stavb.