Ali mora najemodajalec na FURS do 28. 2. (davek od dohodka iz oddajanja nepremičnin) prijaviti tudi varščino, ki jo je od najemojemalca zahteval, da mu jo izplača v gotovini - na roke? 

Varščina je po pogodbi dana kot zagotovilo za pokritje neplačane najemnine, obratovalnih stroškov in morebitne škode, ki bi jo povzročil najemnik.

Pri tem je davčna obravnava varščine odvisna od tega, za kaj je bila porabljena. Če najemodajalec unovči varščino zaradi neplačila najemnine ali kot zadnjo najemnino, se to ne šteje več kot varščina, ampak kot dohodek, dosežen z oddajanjem premoženja v najem in se tako tudi davčno obravnava.

Po 2. točki tretjega odstavka 75. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 se kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem obdavčuje najemnina in druga nadomestila v zvezi z oddajanjem premoženja v najem, kot tudi premije, nadomestila, odškodnine in podobni dohodki, ki ne prestavljajo obveznosti in storitve, za katere se je zavezal ali jih je opravil najemnik.

Izjema so le obratovalni stroški, ki jih za najeto premoženje plačuje najemnik. Slednji ne štejejo za dohodek iz oddajanja premoženja v najem.