Pogosta vprašanja

Zavezani ste, če ste stanovanje kupili po l.2002 in nimate na naslovu vsaj 3 leta prijavljenega stalnega prebivališča ter nastane razlika med odsvojitveno in pridobitveno vrednostjo.

Ne velja , če ste sicer

...

V kolikor namreč ni ustrezne izjave solastnika je lahko prodajna pogodba izpodbojna.

Ekipa GAZELA NEPREMIČNINE za vas lahko hitro in ugodno pripravi
...

V primeru, da ste lastnik stanovanja v npr. 4 stanovanjski hiši in ne razpolagate z gradbenim in uporabnim dovoljenjem, stavba pa je bila zgrajena pred letom 1967, lahko pri pristojni upravni enoti podate vlogo za pridobitev odločbe.

...

V kolikor ne dosežete soglasja z ostalimi lastniki stanovanj, da pričnejo postopek (najprej geodetski postopek odmere posameznih in skupnih delov, nato sledi sklenitev sporazuma o oblikovanju etažne lastnine, postopek na davčni, overitev pri notarju in

...

 

Ali mora najemodajalec na FURS do 28. 2. (davek od dohodka iz oddajanja nepremičnin) prijaviti tudi varščino, ki jo je od najemojemalca zahteval, da mu jo izplača v gotovini - na roke? 

Varščina je po pogodbi dana kot zagotovilo za pokritje neplačane najemnine,

...

 

Dohodek iz tega naslova prejema le žena in tudi najemna pogodba je sklenjena le med ženo in najemnikom?      

Čeprav je v najemni pogodbi kot najemodajalka navedena le žena, se šteje, da sta prejemnika dohodka iz tega naslova oba (mož in žena),

...

Nepremičninska agencija lahko sprejme v hrambo kupnino: 

1.) če ima z ustrezno banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa

2.) če jo stranka za to pisno pooblasti.

Nepremičninska agencija ima pravico do provizije:

1.) če je bila agencija tista, ki je stranko spravila v stik s tem kupcem in

2.) če je bila kupoprodajna pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

Stanovanjski zakon določa,da ima najemnik ob izselitvi iz stanovanja pravico zahtevati povrnitev vlaganj,:

1.) ki so bila potrebna in koristna,

2.) ter za katera je najemnik pridobil predhodno soglasje od lastnika.

Gre za t.i. neamortizirana vlaganja, od

...

Pri odpovedi najemne pogodbe iz krivdnih razlogov ( med katera sodita tudi neplačevanje najemnine/in ali ostalih stroškov ali uporaba stanovanja na način, ki povzroči večjo škodo na stanovanju ) je postopek sledeč:

  • lastnik mora najprej najemnika pisno opomniti na
...

Zakon priznava pravico najemodajalcu vstopiti v stanovanje z namenom preveritve stanovanja, vsaj 2-krat letno.

Najpomembnejša sestavina kupoprodajne pogodbe za nepremičnine je zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim prodajalec dovoli kupcu vknjižbo lastninske pravice pri predmetni nepremičnini v zemljiško knjigo.

Namreč s samo sklenitvijo

...

V skladu s 84.členom stanovanjskega zakona mora lastnik oddati stanovanje v najem s sklenitvijo najemne pogodbe.

Najemna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki in mora vsebovati nekatere obvezne sestavine (opis stanovanja, odpovedne razloge, določbe o medsebojnih obveznostih, višino

...

Posredovanje pri prodaji, oddaji, najemu ali nakupu nepremičnine, se začne s sklenitvijo pisne posredniške pogodbe med naročiteljem (npr.kupec/najemnik ali prodajalec/najemodajalec) in posrednikom.

Nepremičninska agencija se s posredniško pogodbo zavezuje, da si bo prizadevala najti

...

Ara je opredeljena kot znesek denarja ali drugih nadomestnih stvari, ki jih ob sklenitvi pogodbe kupec izroči prodajalcu v znak, da je pogodba SKLENJENA.

Ko so vsa določila (zahteve) iz pogodbe IZPOLNJENA, predvsem dokončno plačilo kupnine, se ara vrne ali pa všteje v

...

Nepremičninsko posredovanje (krajše: posredovanje) je samostojna gospodarska dejavnost, ki jo posrednik opravlja poklicno in v skladu z zakonom ter pravili stroke.

Posredovanje je izvajanje dejanskih poslov, pri katerih posrednik od naročnika sprejema in zanj oddaja informacije, kar pa

...

Izvršljiv notarski zapis je javna listina, ki dokazuje resničnost tistega kar je v njej zapisano.

V primeru neizpolnitve s strani dolžnika, upniku obstoj terjatve ni potrebno dokazovati v pravdanju na sodišču, ampak sledi takojšnja sodna izvršba !

Možno je , da se neposredna

...

Prednosti Gazele

Hitrost

Image

Konkurenca nas težko dohiteva.

Zaupanje

Image

Naše delovanje omogoča strankam, da sprejmejo le takšne odločitve, ki so jasne in nedvoumne.

Profesionalizem

Image

Smo zavzeti, inovativni in proaktivni in neprestano stremimo k odličnosti.

Mnenja strank